มติกพ.ให้คืนเก้าอี้‘วงศ์ศักดิ์’

“ก.พ.” สั่งมหาดไทยคืนเก้าอี้ “วงศ์ศักดิ์” นั่งเก้าอี้อธิบดีปกครอง ขีดเส้น 60 วัน นับแต่ทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เจ้าตัววอน “มาร์ค”  รีบคืนตำแหน่งให้ในการประชุม ครม.นัดสุดท้ายก่อนยุบสภา ขู่หากเมินใช้ไม้เด็ดฟ้องศาลอาญา ขณะที่ “มงคล” หล่นชั้นเหลือแค่ระดับ 10..!!

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือเลขที่ นร 1008.3.1/168 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2554 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบข้อหารือกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) วินิจฉัยให้คืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองคืนให้นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากคำสั่งโยกย้ายให้นายวงศ์ศักดิ์ จากอธิบดีกรมการปกครอง ไปเป็นผู้ตรวจราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทยได้หารือไปยัง ก.พ. ดังนี้

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการพลเรือนย้ายจากตำแหน่ง เป็นการแจ้งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หากจะยกเลิกประกาศนำนักนายกฯ ดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ยกเลิกมติ ครม.วันที่ 27 เม.ย.2553 เฉพาะรายให้นายวงศ์ศักดิ์ และนายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง (คนปัจจุบัน) หรือไม่ อย่างไร
2.ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองมีฐานะเทียบเท่ากันและสามารถย้าย/โอนสับเปลี่ยนกันได้หรือไม่ อย่างไร 

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ.ได้ตอบข้อหารือประเด็นที่ 1 ว่าหากจะยกเลิกประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนย้ายออกจากตำแหน่ง คือ นายวงศ์ศักดิ์ และนายมงคลนั้น กระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 46 ลงวันที่ 30 ก.ย.2553 โดยจัดหาตำแหน่งว่างที่เป็นตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับที่นายมงคล มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่สามารถหาตำแหน่งนั้นได้ให้ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย พิจารณากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้กำหนดเลขที่ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่นายมงคลดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และใส่ (ฉ) ไว้ท้ายเลขที่ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งนายมงคลเป็นการเฉพาะราย

นอกจากนี้ มีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการ ครม.เพื่อนำเสนอ ครม.อนุมัติให้นายวงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และนายมงคล ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 โดยให้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2553 ทั้งสองราย และดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งตามมาตรา 57 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ 3.ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งที่ให้ข้าราชการทั้งสองรายรับเงินเดือนตามมติ ก.พ.ค.และมีคำสั่งให้ข้าราชการทั้งสองรายรับเงินเดือนตามที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
“กระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยรับทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 6 ลงวันที่ 30 มี.ค.2554” หนังสือดังกล่าวระบุ

สำหรับประเด็นที่ 2 ที่หารือว่าตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองมีฐานะเทียบเท่ากันและสามารถย้าย/โอนสลับเปลี่ยนกันได้หรือไม่นั้น หนังสือ ก.พ. ตอบว่า แม้ว่าตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะงานที่แตกต่างกัน โดยตำแหน่งอธิบดีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน การจะย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ก.พ.ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พ.ค.2535 เพื่อให้การย้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการ

ขณะเดียวกัน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือที่ นร 0508/8611 ลงวันที่ 11 เม.ย.2554 ถึงนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เรื่อง แจ้งคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.เรื่องดำที่ 5320047 เรื่องแดงที่ 0041254 โดยใจความระบุว่า “ในคราวประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2554 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย ได้ชี้แจงว่า นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ได้นำเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลได้รับฟ้อง โดยศาลจะมีคำสั่งกรณีผู้ฟ้อง (นายมงคล) คดีขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น การดำเนินการไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ในเรื่องนี้ สมควรชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลกลางจะมีคำวินิจฉัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดจากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาคำสั่งของนายมงคล ด้วยเหตุผลว่าคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น ทำให้นายวงศ์ศักดิ์ยื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ใช้อำนาจตามมาตรา 11 (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม บัญชาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้ ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตามนัยมาตรา 123 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ต่อไป 

ด้านนายวงศ์ศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยรับทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.จนถึงวันนี้เป็นเวลา 49 วัน เหลือเวลาเพียง 11 วันจะครบกำหนด 60 วัน ตามที่ ก.พ.ทำหนังสือมายังปลัดกระทรวงให้ดำเนินการคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้กับตน ดังนั้นการประชุม ครม.นัดสุดท้ายก่อนการยุบสภา จึงขอให้นายอภิสิทธิ์นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ครม.ด้วย หากยังนิ่งเฉยจะถือเป็นตราบาปที่ติดตัวนายกฯ ในฐานะประธาน ก.พ.ตลอดไป เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมตามกฎเหล็ก 9 ข้อของนายกฯ และ เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในระบบราชการ แต่หากยังนิ่งเฉยตนก็จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องศาลอาญาต่อไป.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s